Cấu hình tổng thầu tổng thể bệnh viện theo từng tuyến

Admin 11/02/2017

Cấu hình tổng thầu tổng thể bệnh viện theo từng tuyến.


Bệnh viện tuyến trung ương

 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

Bệnh viện tuyến tỉnh

 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

Bệnh viện tuyến huyện


 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

Trạm y tế xã có bác sỹ


 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

Trạm y tế xã không có bác sỹ


 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

Phòng khám khu vực


 file cấu hình tiêu chuẩn
 file xây dựng cấu hình..

 

Share :

Viết bình luận của bạn