Hệ thống khí y tế trung tâm C&U | Hệ thống khí sạch AL-KO | Máy xét nghiệm Erma

Hỗ trợ trực tuyến

Xây dựng cấu hình

Cấu hình tổng thầu tổng thể bệnh viện theo từng tuyến

Admin 11/02/2017

Cấu hình tổng thầu tổng thể bệnh viện theo từng tuyến. Bệnh viện tuyến trung ương file cấu hình tiêu chuẩn file xây dựng cấu hình.. Bệnh viện tuyến tỉnh file cấu hình tiêu chuẩn file xây dựng...